Ngoài các trò chơi có trong vé trọn gói thường, khu giải trí Đầm Sen còn có loại vé trọn gói Silver được vào ưu tiên (không phải xếp hàng chờ), và các trò chơi sau: